[x] ปิดหน้าต่างนี้
ԢԷ T&T 2010 ԴͼѲ taweerath2008@hotmail.com . 0878373794
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ยินดีต้อนรับชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 7679 / )
  
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2567

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  125  โรง
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- แบบประเมินสมาธิสั้น
- แบบสังเกตของครู
- แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหา
- หนังสือส่งต่อนักเรียน
ระบบคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา2567  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  125  โรง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care)
เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2