[x] ปิดหน้าต่างนี้
ԢԷ T&T 2010 ԴͼѲ taweerath2008@hotmail.com . 0878373794
 สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 805 / )
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2564
เด็กตามเกณฑ์เข้าเรียน เกิดปี พ.ศ. 2557

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  126  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    74  โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14 2,388
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2
  เข้าเรียนสังกัด สช. 0
  เข้าเรียนสังกัด อปท. 0
  เข้าเรียนสังกัด กศ. 0
  เข้าเรียนสังกัด ตชด. 0
  อื่นๆ 0
  รอตรวจสอบ 2,386
สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled)
เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2