[x] ปิดหน้าต่างนี้
ԢԷ T&T 2010 ԴͼѲ taweerath2008@hotmail.com . 0878373794
 Student Admission System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 705 / )
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2567
เด็กตามเกณฑ์เข้าเรียน เกิดปี พ.ศ. 2560

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  129  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    71  โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14 37
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3
  เข้าเรียนสังกัด สช. 1
  เข้าเรียนสังกัด อปท. 0
  เข้าเรียนสังกัด กศ. 0
  เข้าเรียนสังกัด ตชด. 0
  อื่นๆ 0
  รอตรวจสอบ 33
Student Admission System
เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2